Na początku roku Sejm uchwalił zmiany w prawie budowlanym.

Poniżej przedstawiamy szereg najważniejszych zmian, które wprowadza znowelizowane prawo budowlane:

construction

  • zniesiono pozwolenia na budowę domków jednorodzinnych, gdy ich budowa/przebudowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie wymaganych dokumentów w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku;
  • skrócono czas oczekiwania na tzw. „milczącą zgodę na użytkowanie” (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia;
  • zniesiono obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej;
  • zniesiono obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (do tej pory musiał powiadomić nadzór budowlany na min. 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót);
  • wprowadzono możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej;
  • w przypadku braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Do tej pory nie było wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków;
  • poszerzono katalog wolnostojących budynków gospodarczych o garaże oraz ganki oraz zwiększono ich powierzchnię zabudowy z 25 m2 do 35 m2;
  • rozszerzono katalog inwestycji realizowanych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę o m.in.: wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o pow. do 35 m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 pow. działki, parterowe budynki handlowe lub usługowe o pow. do 35 m2, przy czym liczba obiektów nie może być większa niż 1 na 1000 m2.

Źródło: biznes.pl

Autor: WN

Komentowanie zostało wyłączone